POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jawna, 05-307 Dobre ul. Kopernika 3 wpisana  do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przez SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000006491
 2. Administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 1. 3. Podane dane osobowe będą wykorzystywane w celach:
 • zawarcia i wykonania zawartych umów, w tym zapewnienia poprawnej jakości ich wykonania (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur, udzielania odpowiedzi na reklamacje, wystawiania biletów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 •  dochodzenia roszczeń wynikających z umów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 1. Podane dane będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, tj.:
 • w przypadku przetwarzania danych w związku wykonywaniem umowy będzie to czas trwania umowy;
 • w przypadku przetwarzania danych w związku z wykonywaniem ciążących obowiązków prawnych będzie to  czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie danych;
 • w przypadku przetwarzania danych w związku z dochodzeniem roszczeń będzie to czas po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy;
 • w przypadku przetwarzania danych w związku z marketingiem usług własnych w czasie trwania umowy będzie to czas trwania umowy;
 • w przypadku przetwarzania danych w sytuacji wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w celach marketingowych będzie to czas do momentu wycofania zgody.
 1. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych,  ma prawo do:
 • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
 • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
 • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
 • w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO, z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 1. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 7
 2. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: info@bags.com.pl lub w formie pisemnej na następujący adres: BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jawna 05-307 Dobre ul. Kopernika 3
 3. Niezależnie od uprawnień wskazanych w pkt 5, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą ich przetwarzania     jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 4. Dane klientów mogą być przekazywane, oprócz osób upoważnionych przez administratora, również innym podmiotom, w tym przetwarzającym dane w imieniu  administratora, takim jak wykonujące na zamówienie administratora działania zarówno merytoryczne jak i techniczne oraz innym administratorom.
 5. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności w odniesieniu do naszych klientów i kontrahentów.
 6. 11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU INTERNETOWEGO

BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jawna – bags.com.pl

 1. Niniejszy dokument został stworzony i przyjęty przez BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jawna, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przezSAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000006491 oraz identyfikującym się numerem NIP 8221007660
 2. 2. Formularz kontaktowy w Serwisie internetowym bags.com.pl. służy jedynie do przesyłania wniosków dotyczących funkcjonowania komunikacji regularnejwykonywanej przez BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jawna oraz zapytań dotyczących wynajmów okazjonalnych.
 3. Administratorem danych osobowych jest BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jawna
 4. 4. Dane osobowe przetwarzane przez BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jawna to wyłącznie wpisane do formularza kontaktowego imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz ewentualnie inne dane, jeżeli zostaną wpisane do treści wiadomości.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jedynie w celu rozpatrywania wniosków dotyczących komunikacji regularnej wykonywanej przez BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jawna oraz zapytań dotyczących wynajmów okazjonalnych.
 6. Użytkownikom Serwisu internetowego przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Użytkownik przekazuje swoje dane dobrowolnie.
 7. BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jawna ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach Serwisu internetowego do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą.
 8. Użytkownicy Serwisu internetowego pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jawna wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

8.1. Podczas odwiedzin w naszym Serwisie w przeglądarce użytkownika zapisywane są informacje w formie plików cookie, czyli niewielkich plików tekstowych. W plikach tych zapisywane są dane o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny internetowej. Pozwala nam to dostosować zawartość Serwisu do preferencji użytkownika oraz dokonywać optymalizacji korzystania z tych usług, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić treść dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb. Ułatwia to tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu. Podczas analizowania i zapisywania statystyk korzystamy z Google Analytics i Google AdWords.

Pliki cookie zapisywane na urządzeniu końcowym nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. W każdej chwili istnieje możliwość dezaktywowania funkcji zapisywania plików cookie oraz usunięcia już istniejących plików cookie. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują tworzenie plików cookie na urządzeniu użytkownika. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie na jego urządzeniu końcowym. Aby zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookie w danej przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.

Serwis Internetowy korzysta z kodów remarketingowych zewnętrznych podmiotów, dzięki którym możemy optymalizować naszą ofertę marketingową oraz z których korzystamy do celów marketingowych w oparciu o zainteresowania. Przekazywane dane mogą zawierać dane geolokacyjne (na podstawie adresu IP).

 

8.2.Google Ads

W celu optymalizacji naszej oferty korzystamy z technologii Google Ads, firmy Google LLC. Wykorzystywana jest ona do tworzenia profili użytkowania pod pseudonimem, z uzyskaniem informacji o sposobie przeglądania stron z użyciem plików cookie. Dane analizowane są za pomocą algorytmu, dzięki czemu na zewnętrznych stronach internetowych, w zależności od zainteresowań, mogą pojawiać się oferty naszych produktów, w formie banerów lub reklam. Bez zgody osoby, której te dane dotyczą, profile użytkowania pod pseudonimem nie są zapisywane razem z danymi osobowymi danego pseudonimu. W każdej chwili użytkownik może wycofać zgodę na tworzenie profili użytkowania pod pseudonimem, mających na celu udostępnianie reklam dostosowanych do zainteresowań, m.in. poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

8.3. Google Analytics

Do procesu analizy statystyk Serwis korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia firmy Google LLC. Google Analytics stosuje pliki cookie, które zapisywane są na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę tego, w jaki sposób korzysta on z Serwisu. Narzędzie pozwala powiązać aktywność użytkowników Serwisu z ich aktywnością na innych stronach. Adres IP jest przetwarzany na terenie krajów UE lub innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w formie skróconej, co wyklucza możliwość bezpośredniego rozpoznania danej osoby. Google Analytics korzysta z tych informacji do przygotowywania raportów na temat aktywności użytkowników w Serwisie.

Adres IP zarejestrowany przez Google Analytics za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownika nie jest zapisywany przez Google razem z innymi danymi. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce. W takim wypadku nie wszystkie funkcje niniejszej witryny internetowej mogą będą w pełni dostępne. Ponadto użytkownik może nie wyrazić zgody na gromadzenie przez Google Analytics danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz danych dotyczących korzystania z tej witryny internetowej oraz na przetwarzanie tych danych przez Google Inc.

8.4. Wtyczki społecznościowe

W naszym Serwisie korzystamy z wtyczek portalu społecznościowego Facebook, którego właścicielem jest firma Facebook Inc. Wtyczka znajduje się w naszym Serwisie i początkowo nie jest aktywna. Po wywołaniu serwisu społecznościowego otworzy się nowe okno z zaproszeniem do zalogowania się. W takim przypadku na komputerze użytkownika zostanie zapisany plik cookie. Jeśli użytkownik nie kliknie tego przycisku lub nie jest zalogowany w danym portalu społecznościowym, plik cookie nie zostanie zapisany na jego komputerze. Jednak w momencie wejścia w interakcje z wtyczką, na przykład klikając przycisk witryny Facebook „Lubię to” lub zostawiając komentarz, odpowiednia informacja zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwisu społecznościowego, a następnie zostanie tam zapisana.

Za działanie stron Serwisu w portalu Facebook odpowiedzialność ponosi BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jawna wspólnie z firmą Facebook. Za gromadzenie i przetwarzanie tych danych odpowiedzialna jest firma Facebook. Korzystamy przy tym z udostępnianych przez firmę Facebook anonimizowanych danych statystycznych służących do analizy naszego Serwisu w portalu Facebook na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. f) RODO.

 1. BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jawna nie przekazuje danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika, chyba że dane osobowe mogą zostać udostępnione bez zgody w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 2. BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jawna oświadcza, że każda osoba, która zostanie dopuszczona do przetwarzania danych osobowych, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 3. Jeżeli Serwis internetowy zwiera odnośniki/linki do innych stron internetowych BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jawna nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 4. BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jawna na podstawie zawartych umów może wynajmować miejsca na zamieszczanie reklam internetowych. Reklamodawcy winny przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym tych, które odnoszą się do ochrony prywatności użytkowników serwisów internetowych.
 5. Serwis internetowy zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jawna przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jawna chroni wszelkie informacje ujawnione przez użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz spełnia wymagania określone w przepisach prawa.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez BAGS Sadoch & Gąsior Spółka jawna z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119 str.1  ) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.).